Forum Logo  

Anasayfa Forum Duyuruları Yönetim İletişim Reklam Ver
Geri Git   ForumDenizi.Com > Yaşam ve Eğlence > Serbest Kürsü > Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz? Pek fazla bilinmeyen bilgileri paylaşabilirsiniz.

Etiket Listesi

  
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23 Temmuz 2018   #1

Üyelik tarihi: 04 Aralık 2017
Cinsiyet: Bay
Mesajlar: 7,269
Konular: 2753
Rep Gücü: 10
Puanları: 78
Rep Grafiği: Blackdevil will become famous soon enough
Alınan Beğeni: 1632
Verilen Beğeni: 2266
Nereden: İstanbul
İlişki Durumu: Evli
Burç: Kova
Takım: Galatasaray
Standart Mesnevi Nazım Şekli, Özellikleri, Yazarları

Mesnevi Nazım Şekli, Özellikleri, Yazarları

Mesnevi: Divan edebiyatının nazım şekillerinden birisi olan mesnevinin sözlük anlamı "ikişer, ikişerli" demektir. Edebiyat terimi olarak anlamı ise, her beyiti kendi arasında kafiyeli iki beyitten binlerce kadar uzanan bir nazım şeklidir. "aa bb cc dd vs." şeklinde kafiyelenir.
Beyitlerin ayrı ayrı olması yanında, her beyitin anlamının kendi içinde tamamlanması ve öteki beyitlere geçmemesi mecburidir. Beyitler arasında yalnızca konu bütünlüğüne dikkat edilmiştir.
Mesnevi aruzun kısa kalıplarıyla yazılır; daha çok şu kalıplar kullanılmıştır:

Mefâîlün Mefâîlün Feülün
Mefûlü Mefâilü Feûlün
Feilâtün Feilâtün Feilün
Mesnevi nazım şekli ile yazılan eserler aşağı yukarı şu bölümlerden oluşur:
Dibace(önsöz),
tevhid,
münacat,
naat,
miraciye,
medhiye,
sebeb-i telif (eserin yazılış sebebi),
agaz-ı dasitan (konuya başlangıç),
konu ve hâtime (sonuç).
Konu ne olursa olsun bir mesnevide bu bölümlerin pek çoğu bulunur.
Mesnevide olaylar bir masal anlatımı ile sürer. Anlatış ve tasvirler akıl ve mantık sınırından taşarlar. Yer ve zaman belirsizdir. Tasvirlerde aşırı abartmalar göze çarpar. Hikâye kahramanları olağanüstü davranışlarda bulunurlar. Ağırlık merkezi aşk olan mesnevilerde cin, peri, dev, cadı, ejderha gibi masal motifleri çok bulunur. Bazan bu aşk ve imajlar, tasavvufi veya alegorik-sembolik nitelikler gösterebilirler.
Mesnevilerde konu değişik olabilir:
Aşk (msl. Leyla ile Mecnun),
din-tasavvuf (msl. Mevlid),
didaktik-ahlaki (msl. Hayriyye-i Nabi),
savaş ve kahramanlık (msl. Gazavatname),
bir şehir ve güzel anlatımı (msl. Şehrengiz),
mizah (msl. Harname),
ilim (msl. kıyafetname),
sözlük bilgisi (msl. Tuhfe-i Vehbi) ve
tarih (msl. Muradname) bunlardan birkaçıdır.
Mesnevilerde her beyitin ayrı kafiyeli olması nedeniyle büyük bir yazma kolaylığı vardır. Bu yüzden anlatım esasına dayanan, hikâye niteliği taşıyan destanlar, uzun aşk hikâyeleri, şehrengizler, didaktik(öğretici), dini-ahlaki konular mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Bunun yanında divan şairleri arasında mesneviye hiç iltifat etmeyenler de vardır (msl. Bakî, Nedim).
Eski edabiyatımızda mesnevi asla gazel ve kaside gibi ön planda tutulmamış, hatta yalnızca mesnevi yazan şairlerin sanatı küçümsenmiştir.
Yüzyıllara Göre önemli mesneviler ve müellifleri (Yazarları):
Türk edabıyatıjnda ilk büyük mesnevi, Yusuf Has Hacip'in 12.yy.da kaleme aldığı, 6 bin beyitten oluşan "Kutadgu Bilig"dir. Sonra sırayı 13.yy.da Mevlana'nın 25618 beyitten oluşan "Mesnevi"si alır. Yine bu yüzyılda Şeyyad Hamza'nın 1500 beyitlik "Yusuf u Züleyha" adlı mesnevisi edabiyatımızda ilk manzum aşk hikâyesidir.
14. Yüzyıl Mesnevileri:
Kutb: Hüsrev ü Şirin
Yunus Emre: Risaletüfn Nushiyye
Gülşehri: Mantıkut-Tayr (Çeviridir.)
Âşık Paşa: Garipname
Hoca Mesud: Süheyl ü Nevbahar
Erzurumlu Kadı Darir: Kıssa-i Yusuf
Şeyhoğlu Mustafa: Hurşidname
Ahmedi: İskendername
Ahmed: Işkname
15. Yüzyıl Mesnevileri:
Ahmed Dai: Çengname
Süleyman Çelebi: Vesiletü'n Necat (Mevlid olarak bilinir.)
Şeyhi: Hüsrev ü Şirin, Harname
Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid
Hamdullah Hamdi: Hamse
Ali Şir Nevai: Lisanüt-Tayr, Hamse
16. Yüzyıl Mesnevileri:
Mesihi: Edirne Şehrengizi
Cafer Çelebi: Hevesname
Revani: İşretname
Lamiî: Camî'den çeviri hamse
Kemalpaşazade: Yusuf u Züleyha
Zati: Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmud, Şehrengiz
Fuzuli: Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Sohbetül-Esmar
Kara Fazlı: Gül ü Bülbül, Hüma, Hümayun
Taşlıcalı Yahya: Hamse
Hakani: Hilye
17. Yüzyıl Mesnevileri:
Gânizade Nadiri: Hamse
Nevizade Atai: Hamse
Edirneli Güfti: Teşrifatü'ş-Şuara
Nabi: Hayriyye, Hayrabat , Sûrname
Sabit: Zafername, Edhem ü Hüma, Berbername ,Derename, Amr u Leys
18. Yüzyıl Mesnevileri:
Nahifi: Mesnevi tercümesi
Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk
Vehbi: Lütfiyye
19. Yüzyıl Mesnevileri:
Fazıl: Hubanname, Zenanname, Defter-i Aşk
İzzet Molla: Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk
Tanzimat döneminde ise Ziya Paşa'nın Harabat Mukaddimesi, Namık Kemal'in Tahrib-i Harabat'ının bir kısmı ve Abdülhak Hamid'in Manzum tiyatroları mesnevilerin en son örnekleri olmuştur.
----------------------------------------------
Mesnevi (Açıklama-2)

Mesnevî bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır. Bu nazım biçimine mesnevî adının veriliş nedeni, her beytin mısralarının diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi içinde ikişer ikişer kafiyelenmiş olmasıdır. Diğer nazım biçimleri için konulmuş olan beyit sayısı sınırlaması bu nazım biçiminde yoktu. Mesnevîde beyitlerin diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi içinde kafiyelenmesi ve beyit sayısı için bir sınırlama konulmamış olması, diğer nazım şekillerinde olduğu gibi şairleri kafiye bulma ve sayısı önceden belli birkaç beyit ile düşüncelerini ifade etme sıkıntısından kurtarmış; bu nedenle de uzun, bazen binlerce beyit tutan manzumeler bu nazım biçimiyle yazılmıştır. Mesnevîlerde genellikle mefâ'îlün mefâ'îlün fe'ûlün; mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün; fâ'ilâtün fâ'ilatün fâ'ilün; fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün gibi kısa vezinler kullanılmış; bu da şairler için anlatımı kolaylaştıran başka bir etken olmuştur. Divanlarda beyit sayısı en fazla otuza kadar çıkmış kısa mesnevîlere de rastlanmakla birlikte bu nazım biçimiyle genellikle "Leylâ ve Mecnun", "Husrev ve fiîrîn", Yûsuf ve Zelîhâ" gibi edebî değer taşıyan uzun aşk hikâyeleri, destânî konular ile öğretici yönü ağır basan dinî, tasavvufî, ahlakî eserler ve manzum sözlükler yazılmıştır.
Aynı şair tarafından yazılmış beş mesnevîye hamse denir. İran edebiyatında ilk hamse sahibi şair Genceli Nizâmî (öl. 1214 ?)'dir. Genceli Nizamî, mesnevîde İran edebiyatının en büyük şairidir. Hamse'sindeki mesnevîler Mahzenü'l-Esrâr, Leylî vü Mecnûn, Husrev ü fiîrîn, Heft-peyker ve
Mesnevînin bölümler hâlinde düzenlenmiş kendine özgü bir kompozisyonu vardır. İlk dönem Türkçe mesnevîlerde her şairin uyduğu bir mesnevî formundan söz etmek mümkün değildir. Ancak bu edebiyatın tarihî gelişimi içinde mesnevî formu da bir düzen kazanmış ve mesnevîler bu düzene uyularak yazılır olmuşlardır. Yaygın olarak uyulan bu düzene göre genellikle bir mesnevîde bulunması gereken bölümleri şu üç başlık altında toplamak mümkündür:
1. Giriş:

Mesnevî şairinin biçim gerekliliklerini yerine getirdiği kısımdır. Bu başlık altında sırasıyla tevhîd, münâcât ve na't gibi bölümler vardır. Bu üç bölümden sonra bazı mesnevîlerde mi'râciyye, mu'cizât-ı nebevî ve medh-i çehâr- yâr adlı kısımlar da yer alır. Mesnevî eğer bir devlet büyüğü ya da toplumda ileri gelen bir kişi adına yazılmış ve ona sunulmuşsa, bu kişi için yazılmış olan; onun cömertliği, cesareti ve erdemlerinden söz edilen bir övgü kısmı yer alır. Bunu sebeb-i te'lîf, sebeb-i nazm-ı kitâb gibi bir başlığın bulunduğu, eserin yazılış nedeninin anlatıldığı bir bölüm izler. Bu bölümde şairler genellikle eseri rüyalarında duydukları ya da sahibini görmedikleri bir sesle (=hâtif); yani, manevi bir işaretle ya da samimi bir dostlarının isteği üzerine kaleme aldıklarını söylerler. Bu kısımda aynı konuda daha önce eser yazmış mesnevî şairleri ve eserleri hakkında edebiyat tarihimiz açısından önemli olabilecek bilgiler de bulunabilir.
2. Konunun İşlendiği Bölüm:

Âğâz-ı dâstân, âğâz-ı kitâb, âğâz-ı kıssa gibi bir başlıkla başlayan bu bölüm, asıl konunun işlendiği bölümdür. Mesnevîlerde bu ana başlığa bağlı olarak çok sayıda alt başlık kullanılmıştır. Bu bölüm mesnevîlerin konusuna göre farklılık gösterir. Mesnevîlerde ana konu işlenirken bazen bir münasebetle ana konuyla bir şekilde bağlantılı başka konular da kısaca anlatılır; sonra tekrar asıl konuya dönülür. Mesnevînin tekdüzeliğini kırmak için bu bölümde şairler kahramanların ağzından gazel, musammat vb. nazım şekilleriyle şiirler de söylemişlerdir. şairler bu manzumelerde çoğunlukla mahlas kullanmamışlardır. Bu, mesnevî içindeki diğer nazım şekilleriyle yazılmış manzumelerin bağımsız bir şiir olmaktan çok, o eserin bir parçası olarak değerlendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Mesnevîlerde arasöz olarak kullanılmış olan bu manzumelerin bir kısmının bir mesnevînin parçası oldukları unutularak tek başlarına meşhur oldukları da görülür. Fuzulî'nin Leylâ vü Mecnun'undaki bazı gazeller bu nitelikteki şiirlerdendir.
3. Bitiş Bölümü:

Mesnevîlerin sonuna doğru ayrı bir başlık altında eser için bir bitiş bölümü yazılmıştır. Genellikle hâtime başlığını taşıyan bu bölümün başında tevhîd, münâcât ve fahriyye içerikli beyitlerin bulunduğu da görülür. Mesnevînin adı, bazen şairi, kaç beyit olduğu, nerede ve ne zaman yazıldığı gibi bizzat şairi tarafı ndan verilmiş edebiyat tarihimiz açısından son derece önemli bilgiler de genellikle bu bölümlerde yer alır. Bu kısımlar, bazen şairlerin eser hakkındaki değerlendirmelerini de içerdiği için ayrı bir değer taşırlar.
Kaynakça: Prof.Dr. M.A. Yekta SARAÇ, Eski Türk Edebiyatında biçim ve Ölçü, Açıköğretim Yay.
Örnek 1.
Kısa Mesnevî
Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg
1. Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân murg gördüm geldi zara
2. Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
Oyuna girdi gönlekcek semenler
3. Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra
Edüp bir nice rengîn şi'r peyda
4. Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha
Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha
5. Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
Du'âlar eyledüm ol zât-ı pâke
6. Oluban bîd bergi gibi lerzân
Nihâl-i erguvan-veş derledüm kan
7. Sunup bu nazmı dest-i Şehriyâra
Gül-i sad-bergi irgürdüm bahara (Hayalî Bey)

Örnek 2.
Kısa Mesnevî. Küçük Hikâye
Hikâyet-i Leylî vü Mecnûn
1. Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd
Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd
2. Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış
Kararmış gözleri Leylî'yle dolmış
3. Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha
Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha
4. Dönüp ol şu'le-i cevvâle-i gam
Yanup durmakda olmış şem'a hemdem
5. Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba
Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba
6. Katup seyl-i sirişkin bahr-ı hûna
Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna
7. Olup hoşnûd kendü âteşinden
Şikâyet etmez olmış mâhveşinden
8. Cefâdan nây gibi zâr etmez olmış
Varup Leylîyi bîzâr etmez olmış
9. Olup fariğ dil-i dîvânesinden
Usanmış vaz'-ı küstâhânesinden
10. Duyup ol berk-i sâmân ya'nî
Leylî Gazabnâk eylemiş Kays'a tecellî
11. Demiş etdünse feryadı ferâmûş
Gerekmez bana artık gûş u mengûş
12. Perîşân olmağı edüp tahayyül
Senün-çün şânelenmişdür bu kâkül
13. Bu suretler senün-çün rû-nümâdur
Nazar âyineye sanma sanadur
14. Hemân yan ağla Mevlâyı seversen
Koma feryadı Leylâyı seversen
15. Meğer dîvâneye taş atdı Leylâ
Komadı urmadık baş seng-i hârâ
16. Olur ma'şûk dâğ u zahme tâlib
Nişan lâzımdır âşıklarda Gâlib
17. Mülevvendür hemîşe kâr-ı uşşak
Meğer imdâd ede Hunhâr-ı uşşak
18. Kerem-hâhum cenâb-ı mevlevîden
Vere bir neş'e şûr-ı ma'nevîden (Şeyh Gâlib)


To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Blackdevil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Sosyal Ağlarda Paylaş

Etiketler
mesnevi, nazım, yazarları, Özellikleri, Şekli


Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 misafir)
 
Seçenekler
Stil

Gönderme Kuralları
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Müstezat Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri Blackdevil Bunları Biliyor musunuz? 0 23 Temmuz 2018 15:59
Rubai Nazım Şekli Açıklamalar Örnekler Konu Anlatımı Blackdevil Bunları Biliyor musunuz? 0 23 Temmuz 2018 15:59
Tuyuğ Divan Edebiyatı Nazım Şekli ve Özellikleri Blackdevil Bunları Biliyor musunuz? 0 23 Temmuz 2018 15:58
Murabba Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri Blackdevil Bunları Biliyor musunuz? 0 23 Temmuz 2018 15:58
Musammat Nazım Şekli ve Özellikleri Blackdevil Bunları Biliyor musunuz? 0 23 Temmuz 2018 15:58


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:34.