Askerlik tecili yaptırmak isteyen okuyan erkekler aşağıdaki bilgilerden yararlanabilirler.

Yurtiçinde veya yurtdışında eğitim gören her T.C. vatandaşı erkek öğrenci belirli şartlar ve süreler dâhilinde eğitimi boyunca Askerlik hizmetini tecil etme hakkına sahip bulunmaktadır. Yurt dışına eğitim amaçlı gidebilmeniz için öncelikle askerliğinizi yapmış yada tecil ettirmiş olmanız gerekmektedir. Yurtdışında eğitimine devam ederken askerlik tecil süresi gelen öğrencilerin askerlik tecili için gerekli belgelerle bulundukları ülkelerdeki Türkiye Konsolosluğu Eğitim Müşavirliği bölümüne mektupla veya şahsen ulaşmaları gerekmektedir.

Orta, lise veya üniversite seviyesinde öğrenci statüsünde olanlar; Öğrenci statüsünde yurtdışında bulunan vatandaşlar askerliklerini bağlı bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliği vasıtasıyla 29 yaşlarına kadar erteletebilirler. Bu işlem için önceden yurtdışında öğrencilik statülerinin tanınması ve öğrenci dosyalarının açılması gerekmektedir. Yurtdışında staj, yüksek Lisans, ihtisas veya doktora yapanlar; Bu koşullardan birine uyan yükümlüler yine eğitim müşavirliği veya ataşelikleri aracılığı ile askerliklerini 36 yaşını dolduruncaya kadar erteletebilirler.Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek yada sanat mensubu sıfatı ile yurtdışında bulunanlar; Yurtdışında geçici veya sürekli oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren sıfatıyla çalışan vatandaşların her türlü askerlik işlemleri 38 yaşlarını doldurdukları yılın Aralık ayı sonuna kadar ertelenebilir. Fakat unutulmaması gereken nokta, ertelemenin her 2 yılda bir yapılması gerektiğidir.

Asketlik tecili için gerekenler;

Askerlik Tecili için öncelikli şartlar:

1- Yoklama Kaçağı olmamak: Son yoklamaya bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışında elçilik veya konsolosluklara süresi içinde kabul edilebilir kanuni bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile işlemlerini sonuçlandırmayanlardır.

2- Bakaya Kalmamak: Sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, birliklerine katılmayan yükümlülerdir.

20 ile 29 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

Öğrencilerin askerlik hizmetleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde tecil edilebilir. Buna göre…

Yurtdışı Dil Okulu öğrencileri: Yurtdışında herhangi bir dil okuluna devam eden öğrenciler 18 Ay süre ile Askerlik Hizmetini tecil etme hakkına sahiptir.

Ön lisans Öğrencileri: 2 Yıl süreli Ön lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 4 yıldır. Bu öğrenciler 4 sene boyunca Askerlik hizmetlerini tecil edebilmekteler. Ancak eğitimini normal süresi (2 yıl) içinde tamamlayanlar takip eden yılda askere alınırlar.

Lisans Öğrencileri:

¨ 4 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 7 yıldır.

¨ 5 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 8 yıldır.

¨ 6 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

Eğitimin normal süresi içinde tamamlanamaması halinde belirtilen sürelerde tecil hakkı doğmaktadır. Buna karşın eğitimlerini normal süresinde tamamlayan öğrenciler takip eden yılda askere alınır.

29 ile 36 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

(Ek : 17/2/1947 - 5010/1 md.; Değişik : 27/6/1984 - 3031/2 md.) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.

1- 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,

2- Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar.

(Ek: 17/5/1961- 303/1 md.) Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.

Dövizli-Bedelli Askerlik İçin Aranan Koşullar Neler?1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren veya herhangi bir meslek yada sanat sahibi olarak çalışmak ve bu statüyü, askerlik yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kaybetmemiş olmak;

2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az 3 yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak;

3. Başvuruları en geç 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar yapmış olmak;

4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralıkta başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az 6 ay önceden başvurmak;

Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler. Yine, döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik haklarını kaybederler Kimler bedelli-dövizli askerlik yasası kapsamına girmez?

1. Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye'den transfer edenler;

2. 1 aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya kalma iznine sahip olmakla beraber temel eğitimde geçecek süre hariç olmak üzere, dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar;

3. Resmi burslu ve resmi pasaport ile Yurtdışında bulunanlar (Hizmet pasaportu, diplomatik pasaport)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Form Başvuru Dilekçesi

Yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi ile il millî eğitim müdürlüklerinden,

Yurt dışında eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden/konsolosluklardan temin edilebilir.

Belgeler ilgili Yönetmeliğin 7’nci maddesi gereğince her yıl Mayıs ayı içinde Bakanlıkça belirlenir.

2) Mezuniyet Belgesi

Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi

Yurt dışındaki;

Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/eğitim ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden, yüksek öğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği (lise ve dengi okullardan alınacak belgelerden 1’er, üniversitelerden alınacak belgelerden 2’şer adet).

3) Kayıt Belgesi (Akseptans)

Yurt dışında hazırlık, dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak; öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):

Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.

Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) göndermeleri gerekir.

Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yüksek öğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.

4) ÖSS Sonuç Belgesi

Adayların;

ÖSS’de Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkeler ( İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre ) hariç ön lisans öğrenimi için en az 160;lisans öğrenimi için 185 veya üzerinde puan almış olmaları,

Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS’den en az 160 ham puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

ÖSS sonuç belgesi, alındığı tarih itibarıyla, öğrenim yapılacak okula kayıt-kabul için en fazla 2 yıl geçerlidir.

ÖSS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar

Öğrenim görülecek ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,

SAT 1 (Minimum 1000 puan); ACT (Minimum 21 puan); Abitur; Fransız Bakaloryası; GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders), Uluslar Arası Bakalorya (International Baccalaureat, IB); Matura Diploması alanlardan,

Yurt dışında ülkemizdeki liselere denk okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

Türkiye’deki konservatuvarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı kazananlardan,

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları dışındaki yüksek öğretim kurumlarında, yüksek öğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,

Türkiye’de veya yurt dışında (denkliği yapılmak kaydıyla) ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama öğrenimi göreceklerden

ÖSS’ye girme şartı aranmaz.

5) Nüfus Cüzdanı Örneği (2 adet-onaylı)

6) Askerlik Durum BelgesiAskerlik çağına girenlerden

Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi (Askerlik Tecil Belgesi), Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet-onaylı),

Askerliğini yapmış olanlardan Askerlik Terhis Belgesi istenir.

7) Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

8) Zorunlu Hizmet BelgesiZorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.

9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)ÖĞRENCİLİĞİ TANINANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1) Askerlik İşlemleri

Türkiye’ye izinli geleceklerden öğrenim durumlarını belgelendirenlerin askerlik tecil, pasaport uzatma gibi işlemleri ilgili müşavirlik/ataşelik/konsolosluklarca yürütülür.

Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, askerî mahkemece kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile; Yurt dışında eğitim müşavirliğine/eğitim ataşeliğine/konsolosluğa,

Yurt içinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.