Türkler tarihte öncelikle kendi dinleri olan Gök Tanrı dini adını verdiğimiz dini benimsemişlerdir. Bunun dışında atalar kültü, ataların ruhuna saygı dediğimiz bir sisteme de inandılar. Ayrıca tabiat kuvvetlerine de inançları vardı. Eski Türk inancı üç temel unsura dayanıyordu. Türk toplumları Gök Tanrı (Kök Tengri), tabiat kuvvetleri ve atalar kültü olmak üzere üç inanç sistemini benimsemişti. Ancak bundan başka Türk toplulukları tarih boyunca belli dönemlerde Budizm, Maniheizm (Mani dini), Zerdüştlük ve Hıristiyanlık gibi dinleri de benimsedi. Ayrıca Moğol istilasından sonra Budizm ile birlikte eski Türk inançlarının karışması sonucu bugünkü Şamanizm ortaya çıktı. Eski Türk dini Şamanizm değildir. Şamanizm daha sonra, Budizm ile birlikte Türk inançlarının karışması sonucunda meydana gelmiş bir inanç sistemidir. Aslında Şamanizm daha çok bir büyü sistemidir. Din olduğu da söylenemez.

Türkler İslamiyete, Hıristiyanlığa, Yahudiliğe de girdiler. Yahudiliğe girenler Hazarlardır. Hıristiyanlığa girenler günümüzde Gagavuz Türkleridir. Eski dönemde Uygurlara kadar uzanan sahada Nasturi Hıristiyanlarının faaliyetleri sonucunda çok sayıda Türk Hıristiyan olmuştur ama bilinen gerçek Türkler arasında İslamiyet'in 672 yılından itibaren yayılması ve 900'lü yılların ortalarına gelindiğinde Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaya başlamasıdır.

İlk Müslüman Türk devleti İdil Bulgar Hanlığı'dır. İdil Bulgar Hanlığı İslamiyet'i resmen 922 yılında kabul etmiştir. Karahanlı Devleti de 946 yılında resmen Müslüman bir devlet oldu. Bundan başka Ortadoğu'da, özellikle Filistin'de Tolunoğulları ve Işidiler devletleri, ayrıca Güney Azarbaycan'da Sacoğulları devletleri de 9. Yüzyıl'da Türklerin kurduğu İslam devletleridir. Fakat bunlar uzun ömürlü olmamış, kısa sürede yıkılmışlardır.