İNŞİRAH SURESİ

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim
Elem neşrah leke sadrek
Ve vada’na ‘anke vizreke
Elleziy enkada zahreke
Ve refa’na leke zikreke
Feinne me’al’usri yüsren
İnne me’al’usri yüsren
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi’nin Türkçe Meali:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Senin için bağrını açmadık mı?
İndirmedik mi senden o yükünü?
O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
Senin şanını yüceltmedik mi?
Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

FATİHA SURESİ


Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim
Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu
ve iyyâke neste’în
ihdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin Türkçe Meali:
“Rahman ve rahim olan Allah’ ın Adıyla”
“Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a içindir.”
“O, rahman ve rahimdir”
“Din Günü’nün sahibidir.”
“Ancak sana ibadet eder, “
“Ve ancak senden yardım dileriz.”
“Bizi doğru yola ilet;”
“Kendine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet;”
“Gazap edilenlerin ve sapmışların yoluna değil”

AYET-EL KÜRSİ

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-el Kürsi Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.