sosyoloji araştırmalarında sorulan sorular, sosyoloji araştırmalarında sorulan soru türleri

Kullanılan yöntem ne olursa olsun, sosyologlar araştırmalarında çeşitli sorular sorar
ve bu soruları cevaplamaya çalışırlar. Sosyologların araştırmalarında sordukları
sorular olgusal sorular, karşılaştırma soruları, geliştirme soruları ve teorik sorular
olarak sınışandırılabilir. Olgusal sorular (ya da deneysel sorular) olarak adlandı-
rılan sorular örneğin “internet kullanıcılarının eğitim düzeyi nedir?”, “köyden kente
göç eden ailelerin kente uyum sağlama sürecinde en sık görülen problemler nelerdir?”
gibi sorular olabilir. Ancak olgusal sorularla bu durumun sadece bu topluma
özgü sıra dışı bir durum mu yoksa başka toplumlarda da görülen olağan bir
durum mu olduğu konusunda bilgi elde etmek mümkün değildir. Bu gibi bilgiler
edinmek için sosyologlar örneğin “Türkiye’deki internet kullanıcıları ile Fransa’daki
internet kullanıcılarının eğitim düzeyleri ne kadar farklıdır?” gibi karşılaştırmalı
sorular sorarlar. Ancak bu sorular da sadece içinde bulunduğumuz çağa ilişkin
bilgiler sağlar, bu toplumların bugünleri ile geçmişleri arasındaki farklılıkları ortaya
koymazlar. Bu farklılığı ortaya koymak isteyen sosyologlar, örneğin “Türkiye’de
nüfusun eğitim düzeyi son 60 yıl içinde nasıl bir değişiklik göstermiştir?” ya da “ilk
hastaneler nasıl ortaya çıkmış ve nasıl şimdiki hâllerine dönüşmüşlerdir?” gibi
gelişimsel sorular sorarlar. Olgusal incelemeler, verilerin toplanıp birtakım şeylerin
nasıl meydana geldiğini açıklamaya çalışan araştırmalardır ama sosyologlar
için veri toplamak yeterli değildir. Olguların ne anlama geldiğini anlamak için de
sosyologlar teorik sorular sorarlar