İcra takibi kesinleşen borçlu borcunu ödeme yoluna gidebilir. Borçlu borcunun tamamını öderse takip son bulur ve takip artık devam etmez.
Borçlu borcunu taksitle hacizden önce veya hacizden sonra ödeyebilir. Bu iki durumda da satış engellenir.

1. Hacizden Önce Taksitlendirme
 • Kanunda hacizden önce taksitlendirme düzenlenmemiştir. Ancak söz konusu maddelerden yola çıkarak bunun varlığı kabul edilmektedir.
 • Alacaklı ile borçlu, haciz yapılmadan veya hacze gidilmiş henüz haciz tatbik edilmeden, borcun taksitle ödenmesi konusunda anlaşabilirler.
 • Alacaklı ile borçlu icra dairesine birlikte gidip anlaşabilir veya borçlunun taksitlendirme teklifini icra müdürü muhtıra ile alacaklıya bildirir. Alacaklının da kabulü ile taksit sözleşmesi yapılmış olur.
 • Durum tutanağa geçirilir ve alacaklı ile borçludan imzalanması istenir.
 • Alacaklının rızası geçerlilik şartıdır.
 • Taraflar taksit miktarını ve tarihlerini istedikleri gibi kararlaştırabilir. Cezai sonuçlar için miktar ve tarihler açıkça belirli olmalıdır.
 • Borçlu taksitle ödediği sürece, takip devam etmez ve haciz istenmez. Sözleşme süresinde haciz ve satış süreleri de işlemez.
 • Sözleşme 10 YILI aşmayacak şekilde art arda yapılabilir. On yıllık sürenin ardından süreler kaldığı yerden işlemeye devam eder.
 • Ödemeler yapılmazsa, alacaklı borcun kalan kısmı için takibe devam edip malların haczini isteyebilir.
2. Hacizden Sonra Taksitlendirme

Hacizden sonra taksit sözleşmesi 111. Maddedeki koşulları taşıyorsa sözleşme yapılmadan taksitle ödeme gerçekleştirilebilir. Ancak 111. Maddedeki koşullar sağlanmıyorsa hacizden önce taksitlendirmeye ilişkin hususlara göre taksit sözleşmesi yapılacaktır.

a. Taksitle Ödemenin Şartları
 • Alacaklının alacağına yetecek kadar mal haczedilmiş olmalı ancak satış talep edilmemiş olmalıdır. Borçlunun malvarlığı alacağı karşılamaya yetmiyorsa taksitle ödeme sözleşmesi yapılamaz.
 • Satış talebinden önce borçlu taksitle ödeme teklifinde bulunması gerekir.
 • Teklif edilen taksitle ödemede, her taksitin borcun 1/4’ünden aşağı olmamalı ve ilk taksit derhal ödenmelidir. Kalan taksitlerde en geç aydan aya , üç ayı geçmeden ödenmelidir.
b. Taksitle Ödemenin Sonuçları
 • Şartları taşıyan teklife karşı alacaklının kabulü aranmaz, teklif kendiliğinden hüküm doğurur.
 • Mallar süreç boyunca satılamaz. Satış isteme süreleri işlemez.
 • Taksitlerden biri zamanında ödenmezse, takibe kalındığı yerden devam edilir. Alacaklının şikayeti üzerinde, mazeretsiz ödemeyi ihlal eden borçlu icra mahkemesi tarafından cezalandırılır. Üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya ödemek zorunda olduğu meblağı icra dairesi hesabına yatırırsa tahliye edilir.