RESİM / RESİM - İŞ ÖĞRETMENİ

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

GÖREVLER

Resim / Resim - İş ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Resim / Resim - İş öğretmeni, bu program çerçevesinde;
▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
▪ Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
▪ Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
▪ Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
▪ Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
▪ Çalışma masası, resim sehpası, çeşitli boyalar, mürekkep, fırça, tuval, palet, tutkal, renkli kağıtlar, cetvel, maket bıçağı, oyma bıçakları, çeşitli el aletleri, röprodüksiyonlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Resim / resim - iş öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim/Resim -iş öğretmeni olmak isteyenlerin;
▪ Genel yeteneğe sahip,
▪ Renkleri ayırdedebilme gücüne,
▪ El ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna,
▪ Şekilleri ve renkleri ayırdedebilme ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
▪ Dikkatli, işine özen gösteren,
▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
▪ Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
▪ Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Resim / Resim - iş öğretmeni, sınıfta veya resim atölyesinde görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi; üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca "Resim Bölümü" bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlarda Resim-Resim-İş Öğretmeni olabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır.
Kuramsal Dersler
▪ Antik çağdan günümüze, sanatın, tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişki ve çelişkilerin tartışılması,
▪ Plastik sanatlarda, görsel öğelerin algılayıcı üzerindeki psikolojik etkileri hakkında, geliştirilmiş teorilerin tanıtılması,
▪ Antik felsefeden günümüze, tüm felsefe sistemleri içinde sanatın yerinin tartışılması,
▪ Sosyoloji bilimi verileri ile sanatın: toplumsal, ekonomik, iletişimsel, yönetim biçimleri açısından tanıtılması,
▪ Sanatın, tarihsel süreç içinde günümüze kadar tüm ekollerin gelişiminin örneklerle tanıtılması,
▪ Sanat eğitim-bilim verileri doğrultusunda 2-18 yaş grubu bireyin eğitim yöntemlerinin tanıtılıp incelenmesi,
▪ Belli bir amaca göre, insanın oluşturduğu üretimler bütünü olan kültürün, tarihsel süreci içinde değişim ve gelişim biçimlerinin incelenmesi konularını öğrenir.

MESLEK EĞİTİMİ

Uygulamalı Dersler
▪ Temel sanat eğitimi uygulamalarında plastik elemanlarının (renk, çizgi, leke, doku, kompozisyon, denge, hareket, ritm, form, hacim, ışık vb.) ve sanat kuramlarının tanıtılması,
▪ İnsan vücudunun anatomik ve optik görüntüsünün çizgi, leke yoluyla araştırılarak kavranması,
▪ Özgün sanat eseri oluşturmada kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ve araştırılması alanında edinilen bilgi ve becerileri ortaöğretimde eğitimci olarak aktarabilme yeterliliğinin kazanılması,
▪ Düşünsel yaratıların çizgi, renk, leke vb. plastik elemanlarla biçimlendirerek resimsel anlatıma dönüştürülmesi,
▪ Özgün baskı yöntemleri ile yeni anlatım ve tasarım olanaklarını geliştirerek, plastik dil oluşumunun zenginleştirilmesi,
▪ Üç boyutlu yaratım olanaklarının kil,ağaç, metal, taş vb. malzeme ile teknik ve tasarım kapsamında gerçekleştirilmesi,
▪ Maddeyi biçimlendirmek, modele etmek, derinlik vermek gibi iki boyut düşüncesini verilmesi ve gerçekleştirilmesi,
▪ Bireyler arası iletişim araçlarından birisi olarak görülen grafik tasarımı elemanlarının (afiş, ilan, broşür vb.) tanıtılarak kişisel gözlem ve denemelerin özgün nitelikli çalışmalara yöneltilmesi,
▪ Grafik tasarımı içerisinde yer alan animasyon-illüstrasyon, yöntem ve tekniklerinin uygulamalı ve kuramsal kapsamda tanıtılması ve geliştirilmesi,
▪ Çağımızda, plastik sanat dalları arasına girmiş olan fotoğrafın, sanatsal boyutlarda yaratımını gerçekleştirebilecek yeterlilik kazandırmaya yönelik bilgi, teknik beceri ve uygulama birikimini öğrenir.
Mesleki eğitime başlamadan önce staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak son sınıfta ortaöğretim kurumlarında 4 haftalık staj yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Resim/Resim-İş öğretmenleri ;
▪ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda ve özel okullarda Görsel Sanatlar/Resim alanlarında görev yapabilirler. Resim, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar Lisesi Resim Alanı ile ilgili dersleri , Görme Engelliler Okulu Modelaj-İş, Görsel Sanatlar, Sanat Etkinlikleri ve diğer alanların resim ile ilgili derslerini vermektedirler.
▪ Yaygın Eğitim Kurumları olan Pratik-Sanat Okulları Halk Eğitim Merkezleri gibi yerlerde branşları ile ilgili ders verebilirler.
▪ Sanatçı adayı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik, İç Mimari, ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri de öğretmenlik formasyonu alarak öğretmenlik yapabilirler.
▪ Öğretmenlik mesleği dışında kamu ve özel kuruluşlarda: ressam, grafiker, sanat danışmanı, sanat eleştirmeni olarak çalışabildikleri gibi serbest sanatçı da olabilirler.
"Resim/Resim-İş Öğretmenliği" mesleğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda istihdam olanağı kısıtlıdır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu meslekte mesleki eğitim süresince kazanç olanağı yoktur. Ancak, öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve (Harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

▪ Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden ücret alırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.
▪ Şu andaki uygulamaya göre her yıl okullar açılmadan önce eğitim-öğretim ödeneği adı altında belli bir tazminat da verilmektedir.
▪ Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Mesleki eğitimini tamamlayarak eğitim kurumunda çalışmaya başlayan öğretmen, meslekte başarı, tutum ve özverisine bağlı olarak idari açıdan ilerleyerek müdür yardımcısı veya müdür olabilir.

BENZER MESLEKLER

▪ Ressam,
▪ Karikatürist,
▪ Grafiker,
▪ Heykeltıraş.

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.