TANIM

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

GÖREVLER

- Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar,
- Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar,
- Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,
- İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder,
- Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
- Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,
- Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),
- Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),
- Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),
- Bilgisayar vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
- Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
- Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
- Sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.
Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:
Anılan meslekte kullanılan araç ve gereçlerde değişiklikler olmaktadır. Bu alanda bir çok ölçümler bilgisayar ile yapılmaya başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, sağlık meslek liseleri ile anadolu sağlık meslek liselerinin "Laboratuvar" bölümü ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre aynı okullarda Sağlık alanı Tıbbi Laboratuvar dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Sağlık ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan "Seviye Belirleme Sınavlarının" (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimin 1. yılında daha çok teorik eğitim görürler. 2. sınıfta pratik eğitim ile teorik eğitimi hemen hemen aynı oranda alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Öğrenciler ilk 3 yıldaki pratik eğitimlerini okulun laboratuarlarında yapmaktadırlar. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.
Kültür dersleri; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Milli Güvenlik dersleridir.
Temel bilim dersleri; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Anatomi, Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Hastalık Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Sağlık İstatistiği, Müzik gibi derslerdir.
Meslek dersleri; Uygulamalı Fizik, Uygulamalı Kimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Laboratuvar Aletleri, Biokimya, Gıda Kimyası ve Kontrolü, Parazitoloji dersleridir.
Eğitim müfredatı basitten karmaşığa doğru hazırlanmıştır. Önce insanın yapısı, metabolizması, laboratuarda kullanılan araç ve gereçler tanıtılır. Devamında testlerin yapılış tekniğine geçilmektedir. Dolayısıyla meslek adayları eğitim boyunca insanın yapısı ve metabolizması hakkında bilgi edinirler.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitimde, öğrencilere temel bilgiler verilir. Daha sonra isteyen hematoloji, biokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, gıda kimyası ve kontrolü bölümlerinden birinde uzmanlaşabilir.
İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler.
Sağlık meslek liseleri ve anadolu sağlık meslek liselerinin Laboratuvar bölümünden mezun olanlar istedikleri taktirde, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim), Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler, pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.
Mesleki eğitimini bitiren Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri kamu sektöründe çalışmaları halinde 12. derecenin 3. kademesine denk düşen aylık ile göreve başlamaktadırlar.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda ise asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar.