101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlendiği hesaptır.

İşletme çeki alıyorsa burada alınan çekler hesabı kullanılır.

101 Alınan Çekler Hesabının İşleyişi: Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.


Örnek 1: ABC işletmesi 3.000,00 TRL + K.D.V. değerindeki malı ASD işletmesine satmıştır, karşılığında çek almıştır.


Örnek 2: ABC işletmesi 23.01.2017 tarihinde mal satımı karşılığı ASD işletmesinden aldığı 3.540,00 TRL değerindeki çeki 31.01.2017 tarihinde bankadan peşin olarak tahsil etmiş ve karşılığını kasaya getirmiştir.


Örnek 2: ABC işletmesi 23.01.2017 tarihinde mal satımı karşılığı ASD işletmesinden aldığı 3.540,00 TL değerindeki çeki 31.01.2017 tarihinde bankadan peşin olarak tahsil etmiş ve karşılığını kasaya getirmiştir.


Not:

Yevmiye kayıtları sonrası defteri kebir mutlaka oluşturulmalıdır. İşlemler sonrası oluşan defteri kebir ( T ) aşağıdaki gibidir.
UNUTMAYIN !Kesinlikle Çekte vade yoktur !T.T.K. ‘na göre bir kambiyo senedi olarak belirtilen çekte, Üçlü bir ilişki vardır. Çeki Düzenleyen kişiye Keşideci, Çek bedelini ödeyecek olana muhatap ( Kanun bu bir bankadır ), çeki elinde bulunduran kişiye de lehtar denir.Çekte, Keşide günü ve yeri, çeki düzenleyenin imzası ile ödenecek tutarın belirtilmesi gerekir. Bankaya lehtar tarafından verildiği an ödenmesi gereken kıymetli bir evrak olan çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenmesi esastır.

Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse 1 ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise 1 ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise 3 ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu Süreler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işlemeye başlar.Ancak, uygulamada keşide gününe ileri bir tarih yazılmakta ve ticari geleneklere göre de bu tarihten önce tahsil edilmeyip çeklerin vadeli olarak kullanıldığı görülmektedir. Çek, Belirli bir kişinin emrine yazılırsa " Nama " yazılı çek adını alır. Bu durumda çekin lehtarı bellidir. Lehtarı belli olmayan, yani belirli bir kişinin emrine yazılmamış ise " Hamiline " yazılı çek olur.İşletmede giderler, elde edilen varlıklar ya da borçlar çekle ödenebildiği gibi, gelirlerin ya da varlıkların karşılığı olarak da çekte alınabilir.T.T.K. da çek hükümleri için resmi gazete gösterir