1. Çevre ve Temizlik Vergisi Bildirimi: İşyerleri ve konutlar, çevreye verdikleri zararları vergi ödeyerek finanse etmek durumundadırlar. Konutlarda bu su faturasına yansıtılmaktadır. Ancak iş yerleri çevre temizlik vergisi ödemek için bildirge vermek durumundadırlar. Hepimizin bildiği gibi ilan ve reklamlar dolayısıyla bile çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu nedenle bu vergiyi ödemek bilincine sahip olmak gerekir. Bu bir vatandaşlık görevidir. Çevre temizlik vergisi bağlı bulunulan belediyeye ödenir.


Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi vermesi gereken mükellefler için, ilgili belediyeler 14 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yayımlanan; "Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi"ni çoğaltarak kullanacaklardır. Mükellef bu bildirimi temin eder ve kendisine ait bilgileri doldurur.


2. Çevre ve Temizlik Vergisi Bildirimi Düzenlemek: Boş binalarda çevre temizlik vergisi mükellefi binanın sahibidir. Ancak boş binaların çevre temizlik vergisi aşağıdaki biçimde değerlendirilir.
- Çevre temizlik vergisi beyannamesi, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.
- Çevre temizlik vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir.
- Çevre temizlik vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
Çevre temizlik vergisi bildirgesi, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez. İş yerlerinde ise beyanname iş yerinin açılması ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Sonraki işlemler ve değişiklikler için çevre temizlik vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilebilir. Ancak iş yerinde çalışan sayısı değiştiğinde (azalması ya da çoğalması durumunda) bildirge yenilenir.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan 2008 de alınacak çevre temezlik vergisi tutarları % 7,2 olan 2007 yeniden değerleme oranı kadar artırılarak bina grupları ve derecelerine göre 18 ile 2 bin 125 YTL, büyük şehirler dışındaki belediyelerde ise 15 ile 1.700 YTL arasında değişiyor. Söz konusu vergi büyük şehir belediye sınırları içindekiler hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5 binden az belediyelerde, yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.


3. Çevre Temizlik Vergisinin Kalkması: Tacir iş yerini sattığı ya da iş yerinden taşındığı durumlarda, Belediyeye dilekçe ile durumunu bildirmek zorundadır. Aksi takdirde mükellefiyeti devam eder. Bildirmesi durumunda o adresteki vergi mükellefiyeti kalkar. Ancak aynı belediye ya da başka belediye de yeni ikameti için yeniden başvuruda bulunmak zorundadır.


4. Çevre ve Temizlik Vergisi Ödemek: Çevre temizlik vergisi (çöp vergisi) taşınmazı kullanan tarafından Ocak ve Temmuz aylarında ilgili belediyeye iki eşit taksitle ödenir.
- Çevre temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl bakanlar kurulunca belirlenen emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır.
- Mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu belgelendirmesi halinde bu taşınmazların boş oldukları sürece çevre temizlik vergisinin yukarıda belirtilen ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bu da tahakkuk eden verginin yaklaşık yarısının ödenmesine isabet eder.


5. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi: Çevre temizlik vergisi dolu veya boş olmasına bakılmaksızın tüm konut ve iş yerlerinden alınmaktadır. Çevre temizlik vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır. Boş binalarda mükellef bina sahibidir.
- Çevre temizlik vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce bir yıllık verginin tümünü de ödeyebilir.
- Çevre temizlik vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
- Çevre temizlik vergisi bağlı bulunulan belediyelerin veznesine yatırılır.