1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde yönetimin özelliklerinden biri değildir?

A) Herkesin kurultaya katılma hakkının olması

B) Ülkenin bölümler halinde yönetilmesi

C) Devlet yönetiminde törelere uyma zorunluluğunun olması

D) Hatun'un (hükümdarın eşi) kurultaya katılması

E) Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılması


2. Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri, çeşitli alanlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur. Aşağıdaki alanların hangisinde, bu farklılığın en az olduğu savunulabilir?

A) Din

C) Askerlik

E) Sanat

B) Ekonomi

D) Sosyal yaşam


3.

I. Karluklar

II. Hazarlar

III. Avarlar

IV. Hunlar

Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri Orta Avrupa'da teşkilatlı bir devlet kurmuşlardır?

A) Yalnız I

D) II ve III

C) Yalnız IV

B) Yalnız II

E) III ve IV


4. İslamiyet'ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?

A) Halk tarafından verildiğine

B) Kurultay tarafından verildiğine

C) Büyük devletler tarafından verildiğine

D) Başkalarından zorla alındığına

E) Tanrı tarafından verildiğine


5. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri'nin tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?

A) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması

B) Hun tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi

C) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılması

D) Siyasi bir beyanname olması

E) VIII. yüzyılda yazılmış olması


6. Güney Sibirya'da Altay Dağları eteklerinde Pazırık'ta MÖ III. - II. yüzyıllardan kalma kurganda Hunlara ait mumyalanmış ceset, at iskeleti, dört tekerlekli araba ve halı bulunmuştur.

Buna göre Hunlarla ilgili olarak;

I. Ölümden sonra hayatın devam ettiği inancına sahip oldukları,

II. Yerleşik hayata geçtikleri,

III. Dokuma eşya kullandıkları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) lvelll

D) II ve III


7.

I. Orhun Kitabeleri

II. Manas Destanı

III. Karabalgasun Yazıtları

Yukarıdakilerden hangileri aittir?

B) Yalnız II

D) I ve II

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) II ve III


8. Uygurlar döneminde ticari ilişkiler kişiler arasında yazılı anlaşmalarla düzenlenirdi.

Bu durum Uygurlarda aşağıdaki hangi sistemin geliştiğini gösterir?

A) Hukuk

B) Siyaset

C) Sanat

D) Edebiyat

E) Askerlik


9. İslamiyet'ten önceki Türkler farklı inanışlardaki insanlarla birlikte yaşamışlardır.

Bu durum Türklerin hangi özelliğini gösterir?

A) Kararların alındığı bir meclislerinin olduğunun

B) Ülkeyi iki koldan yönetmelerinîn

C) Hoşgörülü olmalarının

D) Yerleşik hayata geçtiklerinin

E) Birçok devlet kurduklarının


10. Türklerin anayurdu olarak kabul edilen yerlerde hayat şartları oldukça zordu. Orta Asya'daki en eski merkezler olan Abakan ve Altaylardaki uygarlıklar bölgenin sert doğal şartlarına ve ihtiyaçlara uygun olarak gelişmiştir. Türkler, yaptıkları göçlerle hayvan yetiştirme ve ziraat kültürlerini değişik yerlere taşımıştır.

Bu bilgiler esas alındığında;

I. Coğrafi şartlar toplum yaşantısını etkilemiştir.

II. Türkler Mezopotamya uygarlığıyla kolayca bağlantı kurmuştur.

III. Göçler kültür alışverişinde etkili olmuştur.

IV. Orta Asya'da maden işlemeciliği yaygındır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV


11. Aşağıdaki terimlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili bir terim değildir?

A) Kağan

B) Cizye

C) Kurultay

D) Şaman

E) Töre


12. Türk tarihinin ilk dönemlerinin incelenmesi çok zor olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk tarihinin incelenmesini zorlaştıran nedenlerden biri olarak gösterilemez?

A) Çinliler ve Bizans İmparatorluğu ile ilişki kurulması

B) Anıtsal nitelikli mimari eserlerin az olması

C) Yazılı belgelerin az olması

D) Farklı yerlerde devletler kurulması

E) Göçebe yaşantının uzun süre devam etmesi


13. İslam öncesi Türk devletleri ile Çinliler arasındaki en önemli sorun İpek Yolu egemenliği olmuştur. Çinliler İpek Yolu üzerinde bulunan ülkeleri ve burada yaşayan toplulukları tanımak ve Hunlara karşı ittifak kurmak için çalışmalar yapmışlardır.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çinliler, Hunları güçlü bir düşman olarak görmektedir.

B) Orta Asya'da ticaret önemli bir ekonomik uğraştır.

C) İpek Yolu değişik ülkelerden geçmektedir.

D) Hunlar ve Çinliler mücadele halindedir.

E) Çinliler, Hun saldırılarından korunmak için Çin şeddini yapmışlardır.


14. Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır:

I. Yöneticileri Museviliği kabul etmiş olmasına rağmen halkı Hıristiyan, Müslüman ve Şamanistlerden oluşmuştur.

II. Sanatları manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı şeklinde gelişmiştir.

III. Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını değiştiren Kavimler Göçü'nün başlamasına neden olmuşlardır.

IV. Alfabelerinde 38 harf kullanmışlardır.

V. Türklerde devlet ve ordu teşkilatını ilk kez düzenlemişlerdir.

VI. Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Bunlardan hangileri Hunlar ile ilgilidir?

A) I, II ve IV B) I, III ve VI C) III, V ve VI D) II, III ve V E) III, IV ve VI


15. Türk toplumlarına Avrupa kapılarını açan Hunlar, bu kıtanın siyasi ve kültürel yaşamına da yön vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?

A) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temellerinin atılması

B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması

C) Batı Roma İmparatorluğu'nun vergiye bağlanması

D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması

E) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması


16. Göktürkler, Çinliler tarafından yıkılmış ve yarım yüzyıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra bağımsızlık savaşı yaparak yeniden devlet kurmuşlardır.

Bu durum, Çin'in Türkler üzerindeki hangi politikasında başarılı olamadığının göstergesidir?

A) İpek Yolu'nu ele geçirme

B) Egemenlik kurma

C) Ekonomik üstünlük kurma

D) Yerleşik hayata geçirme

E) Dinlerini değiştirme


17. Uygurlara ait olan hukuk vesikalarında; borç alıp-verme, kiralama, alım-satım, vasiyetname gibi bilgilere rastlanmıştır. Bu vesikalar Uygurların sosyal hayatlarını yansıtan çok önemli belgelerdir.

Yukarıdaki bilgiye bakılarak Uygurlar ile ilgili hangi yargıya varılamaz?

A) Ekonomileri ticarete dayalıdır.

B) Hukuk anlayışı gelişmiştir.

C) Kendilerinden önceki Türk devletlerinin geleneklerini sürdürmüştür.

D) Yerleşik yaşama geçilmiştir.

E) Hukuk kuralları yazılı hale getirilmiştir.


18. — IX. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul eden Bulgarlar

kalabalık Slav toplumlarına karışarak Türklüklerini kaybetti.

— Bulgar hükümdarı Simeon 923'te İstanbul'u kuşattı ve Papa tarafından "Çar" unvanıyla ödüllendirildi.

— Bulgar kralları, Türklerin uzun süre kullandığı "Han" unvanının yerine "Çar" unvanını kullanmaya başladı.

Tuna Bulgarları ile ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Savaşçı (bilgi yelpazesi. com) özelliklerini kaybettikleri

B) Orta Asya'daki kültürel kimliklerinden uzaklaştıkları

C) Katolik ve Ortodoks dünyasıyla ilişkilerinde barışçı politika izledikleri

D) Slav toplumlarının lideri oldukları

E) Tek tanrılı dinleri kabul ettikleri


19. I. Kırgızlar

II. Kartuklar

III. Uygurlar

IV. Peçenekler

V. Hunlar

gibi Türk topluluklarından hangileri Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V


20. Tarih boyunca toplumların ekonomik, kültürel, siyasi ve sanatsal etkinlikleri, bulundukları bölgenin doğal koşullarına göre şekillenmiştir.

Türk devletlerinin özellikleri ve çalışmaları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin bu açıklamaya uygun bir örnek olduğu söylenebilir?dersimiz.com

A) Hunlarda sanat eserlerinin küçük boyutlu ve taşınabilir nitelikte olması

B) Anadolu Selçuklularında eğitimin medreseye dayalı olması

C) Selçuklularda resmi dilin Farsça olması

D) Hazarların Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'i benimsemesi

E) Göktürklerin Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olması21. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar tek egemen oldukları halde mutlakiyetten söz edilemez.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Yönetimde egemenliğin paylaşılması

B) Kurultay kararlarının bağlayıcı nitelik taşımaması

C) Kurultayın yönetimde etkili olması

D) Hükümdarların yetkilerinin törelerle sınırlandırılması

E) Hatunların da yönetimde söz sahibi olması


22.

I. Mimarinin gelişmemesi

II. Çinlilerle sürekli savaş yapılması

III. Yazılı belgelerin az bulunması

IV. Çinli prensesler ile evlenilmesi

V. Düzenli orduların kurulması

Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin göçebe yaşantısıyla doğrudan bağlantılıdır?

A) II, III ve IV B) I, III ve V C) I, II ve III D) III, IV ve V E) I, III ve IV


CEVAP ANAHTARI


1A

2C

3E

4E

5B

6C

7A

8A

9C

10 D

11 B

12 A

13 E

14 C

15 D

16 B

17 C

18 B

19 D

20 A

21 B

22 C