Bana yardım edebilir misiniz? Kyā āp merī madad kar sakate / sakatī haim? Kya