beautiful-ugly güzel-çirkin

better-worse daha iyi-daha kötü

big-small büyük-küçük

cheap-expensive ucuz-pahalı

early-late erken-geç

easy-difficult kolay-zor

free-occupied serbest-meşgul

full-empty dolu-boş

good-bad iyi-kötü

here-there burada-orada

heavy-light ağır-hafif

hot-cold sıcak-soğuk

near-far yakın-uzak

next-last
gelecek-son

old-young ihtiyar-genç

old-new eski-yeni

open-shut açık-kapalı

quick-slow çabuk-yavaş

right-wrong doğru-yanlış