ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI
__________________________________________________ _____
TANIM

At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun
çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.
GÖREVLER

 Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret, izin,
hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının
belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür.
 Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik
donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur.
 Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin
muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve raporlamalarının
oluşturulmasını sağlar.
 Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını
sağlar.
 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak;
hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması,
ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların
taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması, katılma esaslarına göre gerekli
uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür.
 Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi
konularıyla ilgilenir.
 Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır.
 Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli
işlemleri gerçekleştirir.
 Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah
çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların
sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin
yönlendirmesini yapar.
 Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve işlemlerin
gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) Tulum(okul arması
baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı,
Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;
 Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan,
 Hayvanlara özellikle atlara karşı ilgili ve atçılık tutkusu yüksek,
 Büro işlerine ilgili,
 Bedence dayanıklı,
 Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,
 İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gübre, yem ve hayvan kokusu olan hara, çiftlik, aşım istasyonlarında çalışır. Çalışırken,
diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir. Tesislerin
işletmeciliğine yönelik planlama, organizasyon, raporlama çalışmalarını büro ortamında
yürütür.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Atçılık İşletmeciliği” bölümünde
verilmekte iken, bu bölüm adının “Atçılık ve Antrenörlüğü” olarak değişmesi nedeniyle,
“Atçılık İşletmeciliği” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek
Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Atçılık İşletmeciliği” bölümü eğitiminin verildiği
zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Bu mesleğin eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Atçılık
İşletmeciliği” önlisans programında verilmektedir.

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu,
 Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksekokulu,
 Osmangazi Üniversitesi Eskişehir, Mahmudiye Meslek Yüksekokulu,
 İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı- Nevşehir, Kapadokya Meslek Y.O.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
 Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Biyoloji.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme sınavı (ÖSS)nda bu programa girmek için
yeterli “Eşit Ağırlık I (EA-1) puanı almak gerekmektedir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU 3
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup (40 gün);
Eğitimin ilk yılında; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel
İşletme, Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Anatomisi, Terminoloji, At Donanım ve Ekipman, At ve
Ahır bakımı, Eğitimin 2. yılında ise; Hareket ve Davranış Fizyolojisi, At Irkları ve Dağılımı,
Atçılık İşletme Ekonomisi, At Sağlığı ve Hijyeni, At ve Ahır bakımı dersleri okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Atçılık İşletmeciliği Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar,
İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü
gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır. Özel at haralarında
teknik ve idari görevlerde bulunabilirler. Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at
pansiyonlarında çalışabilirler.

Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası at
ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler.
At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve
tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince yerine getirilmesini temin eden, koşuların
kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan, gerektiğinde
yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulda idari personel olarak görev alabilir. Seyis ve
Antrenör Yetişme Yönetmeliği çerçevesinde atların bakım ve yetiştirilmesi konusuyla
ilgilenmesi durumunda Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik
Federasyonunun bireysel veya çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen kurslara katılarak at
antrenörü ve seyis belgesi alabilir.
Özel binicilik tesislerinde idari görev alabilir. At donanım ve ekipmanlarının satışıyla
ilgilenebilir.
Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterli puanı alması durumunda Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığı, bölüm tercihi olmayan kamu kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedir.
At İşletmeciliği programı mezunları iş bulma konusunda zorlanmaktadır. Meslek mensubunun
yaptığı faaliyetler tanındıkça istihdam imkanları artma gösterecektir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU 4
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

İşletmenin ücret politikasına ve iş tecrübesine göre kazanç değişmekte olup, kazanç asgari
ücretin yaklaşık 2-3 katı oranındadır.

MESLEKTE İLERLEME

Atçılık işletmeciliği önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey
geçiş sınavında başarılı olmaları halinde “Veteriner” lisans programına dikey geçiş
yapabilirler.
Ayrıca mesleki tecrübeye ve performansa bağlı olarak bulunduğu tesiste; çeşitli
pozisyonlarda ( hara yöneticisi, şef müdür yardımcısı, müdür vb.) görevleri yapabilirler.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü Binicilik Federasyonu Hakem Yönetmeliği çerçevesinde Hakem
kurslarına katılarak yapılacak sınavları vermek koşuluyla hakemlik yapabilirler.
Çeşitli sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. (Yabancı dil, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Muhasebe vb)

BENZER MESLEKLER

 At Antrenörü
 Veteriner Sağlık Teknikeri
 İşletmeci

EK BİLGİLER

Müşterek bahisler hasılatından yarış geliri olarak ayrılan kısım atçılık sektörünün yegane
finansman kaynağıdır. Bu kaynak atçılık dışındaki fonlara yapılan yüksek kesintiler nedeniyle
her geçen gün azalmaktadır. Böylece Atçılık sektörü büyük sıkıntılar çekmektedir.

Yarışçılık ve müşterek bahisler alanında gelişmiş sistemlerin Türkiye’ye entegrasyonu ve
yurtdışından müşterek bahis kabulü yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, Türk
yarış atlarının yurt dışındaki koşulara daha fazla katılmasının teşvik edilmesi, Atçılık
turizmi şeklinde at yarışlarının yaygınlaştırılması, atçılığın geniş çevrelerce kabul görmesi
ve sosyal hayatın içine daha fazla girmesi, uluslararası koşu sayısının arttırılması, at satış

TÜRKİYE İŞ KURUMU 5

merkezlerinin kurularak, uluslararası alıcıların satışlara katılmasının sağlanması, yarış
atlarının ve yerli at ırklarının yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, Atçılık Meslek
Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin sisteme entegrasyonunun sağlanması için öncelik
verilmesi durumunda meslekte önemli adımlar atılmış olacaktır.