Yo Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Yeraltı Tanrısı. Yoğ Han da denir. Yeraltını korur. Yokoluşu simgeler. Dokuz kat olan yeraltını (cehennemi) yönetir. Karanlıklar içindedir. Kimseye görünmez. Yaşadığı yer Uluğ Kayın’ın köklerinin altındadır. Oğlunun adı ise So Han’dır.

Etimoloji
(Yoğ/Yok) kökünden türemiştir. Yokluğu çağrıştırır.