Yılmaya – Türk ve Altay mitolojisinde adı geçen kanatlı uçan at. Cılmaya olarak da söylenir. Kanatları vardır. Genelde beyaz veya kara (tek renk) bir at olarak betimlenir. Beyaz kanatları vardır ve Kuday (Tanrı) tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır.

Etimoloji
(Yıl/Cıl) kökünden türemiştir. Hızlılığı ifade eder. Yıldırım kelimesiyle aynı köke sahiptir. Yılmanık, parlak demektir. Yılmak ise korku bildirir.