Hayatta Kalma – Kelimeler / Survival – Vocabulary
İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda hayatta kalma (survival) ile ilgili kelimeleri ve örnekleri bulabilirsiniz.

I need help.
Yardıma ihtiyacım var.

Please help me!
Bana yardım et lütfen!

Someone call an ambulance please.
Birisi ambulans çağırsın lütfen.

I’m hurt, I can’t move.
Yaralıyım, kımıldayamıyorum.

I have pain on, in, at my …
…’da ağrım var.

Be careful!
Dikkat et!

I need a doctor.
Doktora ihtiyacım var.

I have cut / burnt myself.
Kendimi kestim / yaktım.

Are you ok? / Is everyone ok?
İyi misin? / Herkes iyi mi?

Call the police!
Polis çağırın!

There is a fire!
Yangın var!

Kelimeler – Vocabulary
abdominal thrusts karına baskı
airway obstruction nefes borusu tıkanıklığı
amputation organın kesilmesi
anaphylaxis aşırı duyarlılık
arteries atar damarlar
aspiration solunum
avulsion kopma
bandage sargı
bite ısırık
bleed kanamak
bleeding kanama
blood volume kan miktarı
brachial pulse nabız atışı (el bileği)
burn yanık
capillaries kılcal damar
cardiac arrest ani kalp durması
cardiovascular disease kalp damar rahatsızlığı
carotid pulse nabız atışı (şah damarı)
cast alçı
choke boğma
choking boğulma
cholesterol kolesterol
closed wound kapalı yara
cloth sargı
clotting pıhtılaşma
compress dressings sargı bezi
coronary arteries taç damar
cough öksürük
CPR suni solunum
critical burn kritik yanık
damage hasar, zarar
direct pressure doğrudan baskı (kanamaya)
dressing sargılama
earthquake deprem
emergency acil durum
emergency room acil servis
epinephrine shot epinefrin verilmesi
expiration son kullanım
expire tarihinin (yiyeceğin) geçmesi
external bleeding diş kanama
fireproof yanmaya dayanıklı
first aid ilk yardım
flashlight el feneri
flood sel
fracture kırık
gauze gazlı bez
glove compartment torpido (gözü)
glove eldiven
heart attack kalp krizi
hemorrhage kan kaybı, kanama
hurricane kasırga
ill hasta, sorun, dert
illness hastalık, rahatsızlık
injure yaralamak
injury yara
internal bleeding iç kanama
kit kit, set
laceration kesik
non-perishable bozulmayan, dayanaklı
open wound açık yara
panic panik
personal hygiene kişisel hijyen
poison zehir
poisoning zehirlenme
pressure baskı
pressure points baskı noktaları
rescue breathing suni solunum
risk factors risk faktörleri
sanitation sıhhi temizlik
shock şok
signs belirti, sinyal
soft tissue yumuşak doku
splinter kıymık
sprain burkma, burkulma
sting sokma
strain kasılma, zorlama
stroke felç
superficial burn birinci derece yanık
supply tedarik, malzeme
symptoms belirti, semptom
tweezers cımbız
unconscious baygın
veins damarlar
vital organs hayati organlar
wound yara
wrap sarmak