İnsanların afetlerle tanışması insanlık tarihiyle yaşıttır. Bilinen en eski kayıtlarda dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen afetlerle ilgili bilgilere rastlanmıştır. Vuku bulan bu afetlerde binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Geçmişte afetlerin yaşandığı alanlarda ortaya çıkan durumlar günümüzde de benzer olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak afetlerin etkileri dünyanın her yerinde benzer sonuçları doğurmamaktadır. Bunda en önemli etken insanların başlarına gelen olaydan çıkardığı sonuçların ve afetlerin meydana geliş sıklığının farklılığıdır. Bu duruma çarpıcı bir örnek 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Ms=7.4 büyüklüğündeki Doğu Marmara (Gölcük) depreminde yaklaşık 16.000 insanımızı kaybetmemize karşılık Japonya’da 2003 yılında meydana gelen Ms=7.6 ve Ms=8 büyüklüğündeki depremlerin ilkinde birkaç kişinin, ikincisinde ise sadece bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesidir. Bir diğer önemli nokta da günümüzde meydana gelen afetlere insan kaynaklı olanlarının da eklenmesidir. Örneğin çeşitli nedenlerle meydana gelen yangınlar, nükleer patlamalar, küresel ısınma da gerçekte birer afet kabul edilebilir ve sonuçlarıyla insan hayatını olumsuz etkilemektedir. İlerisi için bu konularda önlemler alınmaz ise ciddi sonuçlar doğacak ve sonuçlarıyla diğer afetlerden farklı olarak milyonları hatta milyarları etkileyecektir.

AFETİN TANIMI Afet;
Beklenmedik yerde ve zamanda meydana gelen, doğa ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri ile meydana geldikleri bölgelerin veya ülkelerin tek başlarına baş edemeyecekleri önemli olaylardır.

AFAD'ın afet tanımı;
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) afeti;
Kurumun imkânlarını ve kapasitesini aşan, normal prosedürünü bozan, dışarıdan yardım ihtiyacı gerektiren ani ekolojik olgu olarak tanımlar.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Birlikleri Federasyonuna göre afet;
Ekonomik, sosyal ve fiziksel kayıplara neden olan, olağan yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratarak ya da durdurarak insanları olumsuz yönde etkileyen ve etkilenen insanların kendi imkânlarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal ya da insan kökenli olaylardır.

Amerikan Acil Tıp Hekimleri Birliğine (The American College of Emergency Physicians, ACEP) göre afet;
Doğal veya beşerî kaynaklı olaylara maruz kalan bir bölgedeki veya ülkedeki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması veya kapasitesinin aşılmasıdır.

Birleşmiş Milletlerin tanımına göre afet;
Toplumlar için can ve mal kaybına sebep olan, normal yaşamı tehdit eden, toplumları olumsuz yönde etkileyen ve o bölgedeki imkânlarla üstesinden gelinemeyen her türlü doğal ya da insan kaynaklı hadiselerdir.

Türk Dil Kurumuna göre afet;
Farklı tabiat olaylarının sebep olduğu felaketlerdir.

Tüm afet tanımlarındaki ortak özellikleri şunlardır:
• İnsanları ve diğer canlıları etkiler.
• Genellikle bir tehlike tarafından tetiklenir.
• Doğrudan zarar görebilirlik ile ilişkilidir.
• Toplumun onunla baş edebilme kapasitesini aşar.
• Sosyal süreçler önemli bir rol oynar.
• Doğa veya teknoloji ile ilgili bir olay olmasından daha çok toplum ile ilişkilidir.


( https://ayayayse.blogspot.com/p/afet...cesitleri.html )